Listado de la etiqueta: Recasens&Ros

Recasens&Ros

Asesoramos a profesionales y empresas (CAT/CAST)

 

Recasens&Ros

Guillem Recasens

 

 

 

 

 

VERSIÓ CATALANA

«Fem possible el canvi professional»

Recasens & Ros, Generació d’Alternatives Professionals® és un gabinet innovador la missió del qual és donar solució a les incerteses que afecten totes les persones en qualsevol etapa de la seva carrera professional.

 

Recasens & Ros actua des dels punts de vista individual i organitzatiu amb la finalitat d’aconseguir l’alineament d’estratègies entre l’organització i el professional.

 

En el terreny individual, som experts en:

• Transició professional.

• Potenciació de l’ocupabilitat.

• Canvi d’empresa o de sector.

• Orientació professional.

• Creació d’un projecte propi.

 

El nostre objectiu és assegurar l’èxit en el govern de la carrera professional dels nostres clients i extreure el  seu valor  per tal de potenciar la seva ocupabilitat.  És a dir, que no sigui la nostra organització qui decideixi per nosaltres.

Amb més de 13 anys d’experiència,  hem ajudat més de  sis-cents professionals de tota mena i sectors a prendre decisions de manera  objectiva, relacionades amb la seva carrera professional. Des de l’assentament d’idees fi ns a l’autèntica transició professional.

 

La idea predominant és l’alineació correcta d’estratègies de l’organització i la de cada professional perquè siguin coincidents. Quan deixen de ser-ho, cal ser capaç de prendre decisions de manera objectiva i que redundi en el benefici de tots dos.

 

Per tot això, ajudem l’organització en diversos àmbits:

• Outplacement: ajudem a la recol·locació en el mercat d’aquelles persones que han deixat de ser útils a l’organització.

• Identificació i selecció de professionals.

• Cursos de formació en habilitats directives  en l’empresa.

·  Pla d’acompanyament social: en casois d’ERE s’ha de oferir alternatives professionals a les persones acomiadades.

 

Recasens & Ros, ajuda a canviar d’empresa?

 Totalment, encara que sigui de manera indirecta. Ajudem les persones a gestionar les seves carreres professionals i a potenciar la seva ocupabilitat. Si aquest procés suposa activar el canvi, donem supor t i acompanyem l’interessat. Tot plegat redunda en la generació d’alternatives professionals. Això s’aplica al canvi de treball o de sector.

 

Com ho aconsegueix?

Recasens & Ros acumula experiència de tots els seus clients i ha elaborat una metodologia pròpia i genuïna. Aplicada de manera sistemàtica, amb ordre i constància,  genera, sens dubte, alternatives professionals. A més, les noves tecnologies ens permeten accedir a clients sense proximitat geogràfi ca, amb resultats igualment satisfactoris.

 

D’altra banda, els seus socis mantenen una important tasca docent en diverses escoles de negoci, de manera que la seva experiència s’enriqueixen  i s’adapta a la realitat actual amb les aportacions dels components de cada curs. Els nostres cursos són molt valorats per a la nostra tasca de formació en l’empresa en diferents organitzacions.

 

Per tant, és una empresa de selecció?

 No exactament, encara que cada vegada més empreses confien en nosaltres per a efectuar aquest servei. Sense un esforç de reflexió previ sobre el que ens resulta més adequat en l’àmbit laboral,  correm el perill de recalar

en una posició i/o empresa que ens generi insatisfacció. El nostre servei intenta evitar aquesta problemàtica. Un cop hem sabut identificar el nostre valor professional,  és fàcil prendre la decisió que més ens convingui.

 

Què és la recol·locació o outplacement?

En alguns casos, persones que han estat útils per a l’organització durant un temps deixen de ser-ho a causa de situacions sobrevingudes o de manca de competències que esdevenen decisives. L’organització agraeix els serveis prestats fent front als costos de la recol·locació d’aquestes persones. En aquest cas, per tant, l’organització es fa càrrec de les despeses.

 

EL NOSTRE VALOR AFEGIT ÉS AJUDAR LES PERSONES A AGAFAR UN NOU IMPULS EN LA SEVA CARRERA PROFESSIONAL.

FER QUE ES TORNIN A IL·LUSIONAR AMB NOUS REPTES

SERVEI

RESULTATS DES DE GENER DE 2000 – 476 CLIENTS ATESOS (TOTS ELS NIVELL

Recasens & Ros es desentenen de la persona un cop re col·locada?

En absolut. El nostre gabinet està permanentment obert a tots els nostres clients actuals i passats,  de manera que sovint ens convertim en autèntics coadjuvants dels nostre clients per a prendre noves decisions professionals en la seva trajectòria.

 

És molt car?

Ens ajustem a tots els pressupostos. La primera consulta és gratuïta, i a partir d’un nombre determinat de visites, el preu és invariable. L’atenció individualitzada és el nostre element diferenciador: cada persona té un problema i requereix una solució. Atesa la nostra estructura, oferim uns serveis molt competitius i adaptables a tot tipus de persones i pressupostos

 

 

Guillem Recasens

SOCI DIRECTOR

Recasens i Ros

Gran Via Corts catalanes 529, 1r 2a (cant. Urgell)

08011 Barcelona

Tel. +34 93 452 16 14

Tel. directe +34 93 452 16 37

Mòb. +34 659 54 24 52

Info@recasens-ros.com

www.recasens-ros.com

 

 ______________________________________________________________


 

Recasens&Ros

Guillem Recasens

 

VERSION CASTELLANA

«Hacemos posible el cambio profesional »


 
Recasens & Ros, Generación de Alternativas Profesionales ® es un gabinete innovador cuya misión es dar solución a las incertidumbres que afectan a todas las personas en cualquier etapa de su carrera profesional.

Recasens & Ros actúa desde los puntos de vista individual y organizativo con la finalidad de lograr el alineamiento de estrategias entre la organización y el profesional .

En el terreno individual, somos expertos en asesorar a profesionales y empresas:
• Transición profesional.
• Potenciación de la empleabilidad.
• Cambio de empresa o de sector.
• Orientación profesional.
• Creación de un proyecto propio.

Nuestro objetivo es asegurar el éxito en el gobierno de la carrera profesional de nuestros clientes y extraer su valor para potenciar su empleabilidad. Es decir, que no sea nuestra organización quien decida por nosotros.
Con más de 13 años de experiencia, hemos ayudado a más de seiscientos profesionales de todo tipo y sectores a tomar decisiones de manera objetiva , relacionadas con su carrera profesional . Desde el asentamiento de ideas fin ns a la auténtica transición profesional.

La idea predominante es la alineación correcta de estrategias de la organización y la de cada profesional para que sean coincidentes . Cuando dejan de serlo , hay que ser capaz de tomar decisiones de manera objetiva y que redunde en beneficio de ambos.

Por todo ello, igualmente ayudamos a la organización en diversos ámbitos :
• Outplacement : ayudamos a la recolocación en el mercado de aquellas personas que han dejado de ser útiles a la organización.
• Identificación y selección de profesionales.
• Cursos de formación en la empresa
de habilidades directivas.
• Plan de acompañamiento social: en casos de ERE se ofrecer alternativas profesionales a las personas despedidas.

 

¿Recasens & Ros , ayuda a cambiar de empresa ?

Totalmente, aunque sea de manera indirecta. Ayudamos a las personas a gestionar sus carreras profesionales ya potenciar su empleabilidad. Si este proceso supone activar el cambio, damos soporte y acompañamos al interesado. Todo ello redunda en la generación de alternativas profesionales . Esto se aplica al cambio de trabajo o de sector.

¿Cómo lo consigue?
Recasens & Ros acumula experiencia de todos sus clientes y ha elaborado una metodología propia y genuina. Aplicada de forma sistemática, con orden y constancia, genera, sin duda , alternativas profesionales . Además, las nuevas tecnologías nos permiten acceder a clientes sin proximidad geográfica ca , con resultados igualmente satisfactorios .

Por otra parte, sus socios mantienen una importante labor docente en diversas escuelas de negocio, de manera que su experiencia se enriquecen y se adapta a la realidad actual con las aportaciones de los componentes de cada curso . Nuestros cursos son muy valorados para nuestra labor de formación en la empresa en diferentes organizaciones .

¿Por lo tanto, es una empresa de selección ?
 No exactamente, aunque cada vez más empresas confían en nosotros para efectuar este servicio. Sin un esfuerzo de reflexión previo sobre lo que nos resulta más adecuado en el ámbito laboral , corremos el peligro de recalar
en una posición y / o empresa que nos genere insatisfacción . Nuestro servicio intenta evitar esta problemática. Una vez hemos sabido identificar nuestro valor profesional , es fácil tomar la decisión que más nos convenga .

¿Qué es la recolocación o outplacement ?
En algunos casos , personas que han sido útiles para la organización durante un tiempo dejan de serlo debido a situaciones sobrevenidas o de falta de competencias que son decisivas . La organización agradece los servicios prestados haciendo frente a los costes de la recolocación de estas personas . En este caso, por tanto , la organización se hace cargo de los gastos .

NUESTRO VALOR AÑADIDO ES AYUDAR A LAS PERSONAS A COGER UN NUEVO IMPULSO EN SU CARRERA PROFESIONAL .
HACER QUE SE VUELVAN A ILUSIONAR  CON NUEVOS RETOS

.
¿Recasens & Ros se desentienden de la persona una vez re colocada ?
En absoluto . Nuestro gabinete está permanentemente abierto a todos nuestros clientes actuales y pasados ??, de manera que a menudo nos convertimos en auténticos coadyuvantes de nuestros clientes para tomar nuevas decisiones profesionales en su trayectoria .

¿Es muy caro ?
Nos ajustamos a todos los presupuestos . La primera consulta es gratuita , ya partir de un número determinado de visitas , el precio es invariable . La atención individualizada es nuestro elemento diferenciador : cada persona tiene un problema y requiere una solución . Dada nuestra estructura , ofrecemos unos servicios muy competitivos y adaptables a todo tipo de personas y presupuestos

Guillem Recasens
SOCIO DIRECTOR
Recasens y Ros
Gran Vía Cortes catalanas 529, 1 º 2 ª ( cant. Urgell )
08011 Barcelona
Tel . +34 93 452 16 14
Tel . directo +34 93 452 16 37
Mov . +34 659 54 24 52
Info@recasens-ros.com
www.recasens – ros.com