El asesor de carreras ¿me ayudará a encontrar trabajo o me venderá una moto? (CAT y CAST).

 L’ASSESSOR DE CARRERES ESTÀ MOLT BÉ… PERÒ M’AJUDARÀ A TROBAR FEINA AVIAT? O M’AIXECARA LA CAMISA?

L’assessoria de carreres professionals té sentit en aquests temps, perquè la manera de buscar i aconseguir una feina ha canviat.

Com que no es pot anar a “salt de mata” actualment, es tracta de identificació de projectes o feina mitjançant  la recerca “científica”. I el que també és segur és que si no es fa d’aquesta manera les possibilitats d’èxit son minses.

Hem de partir d’una premissa: el fet que una empresa decideixi iniciar un procés de contractació és aleatori, no el controlem nosaltres. Del que es tracta és de que quan aquest procés s’obri, estem òptimament preparats per aconseguir entrar en ell amb garanties d’èxit.

 

En què consisteix aquesta preparació?

Fase 1.- Tests de carrera professional: l’assessor ha de conèixer el client en el seu perfil professional (el perfil personal no sempre és necessari). No ens podem basar en impressions o sensacions de la persona. Hem de ser capaços de definir-lo en posició tècnica o de gestió.

Fase 2.- Una vegada definit, s’ha de completar el perfil amb el llistat d’assoliments professionals que aquesta persona ha atresorat. Es a dir, no definir les funcions sinó definir els assoliments que depassen les funcions i que es desprenen d’unes competències genèriques (per a Recasens&Ros són 12  i tothom les ha de tenir en més o menys gradació).

Fase 3.- D’aquí surt un CV que prepara Recasens&Ros amb la informació obtinguda en les dues fases anteriors. El CV, més que ser un document que es prepara en una tarda, mentre escoltem els resultats de la jornada esportiva,  convé dedicar-hi el seu temps per incloure informació rellevant. Si és així, és la base per ser capaços de transmetre una informació de qualitat a un interlocutor.

Fase 4.- Aquest CV es pot enviar a empreses de selecció, com la primera via de que ens contactin, o bé es pot iniciar una tasca de gestió de la xarxa de contactes  Son molts els que creuen que dominen aquesta tècnica, però no és  així i cometen errors de principiants.. Networking  vol dir: segmentar el mercat, elaborar un missatge i preparar una petita escenificació per dir coses amb sentit a qui ens escoltin, més enllà del clàssic: “Tu ja em coneixes…” o “Si saps d’alguna cosa…” Aquest missatge es llastimós i genera rebuig.

 Foto post3

En tot el procés el client no va mai sol.

 Sempre compta amb l’acompanyament de l’assessor de carreres.

 

Fase 5.-  Si es fan bé les dues tasques anteriors i algú ens convoca a una entrevista… l’hem de superar! La ,majoria d’entrevistes es perden en els dos primers minuts, quan el candidat jo sap contestar amb fermesa la clàssica pregunta de “punts forts” i “punts febles”.

Fase 6.- Èxit en l’entrevista i incorporació. L’assessor es compromet i només cobra  la darrera sessió si el candidat s’incorpora.

 Guillem Recasens

Recaens&R0s

www.recasens-ros.com

 ______________________________________

 

 

EL ASESOR DE CARRERAS ESTÁ MUY BIEN… PERO ME AYUDARÁ A ENCONTRAR TRABAJO PRONTO? O ME VENDERAN UNA MOTO?


La asesoría de carreras profesionales tiene sentido en estos tiempos, porque la manera de buscar y conseguir un empleo ha cambiado.

Como no se puede ir a ” salto de mata ” actualmente, se trata de identificación de proyectos o trabajo por medio de la investigación ” científica”. Y lo que es seguro es que si no se hace de esta manera las posibilidades de éxito son escasas

 

Debemos partir de una premisa: el hecho de que una empresa decida iniciar un proceso de contratación es aleatorio, no lo controlamos nosotros. De lo que se trata es que cuando este proceso se abra, estamos óptimamente preparados para conseguir entrar en él con garantías de éxito.

¿En qué consiste esta preparación?

Fase 1. – Tests de carrera profesional: el asesor debe conocer el cliente en su perfil profesional (el perfil personal no siempre es necesario). No podemos basarnos en impresiones o sensaciones de la persona. Debemos ser capaces de definir en posición técnica o de gestión.

 Fase 2. – Una vez definido, se debe completar el perfil con el listado de logros profesionales que esta persona ha atesorado. Es decir, no definir las funciones sino definir los logros que rebasan las funciones y que se desprenden de unas competencias genéricas (para Recasens&Ros son 12 y todos las debe tener en más o menos gradación) .

Fase 3. – De aquí sale un CV que prepara Recasens & Ros con la información obtenida en las dos fases anteriores. El CV, más que ser un documento que se prepara en una tarde, mientras escuchamos los resultados de la jornada de fútbol, conviene dedicar su tiempo para incluir información relevante. Si es así, es la base para ser capaces de transmitir una información de calidad a un interlocutor.

Fase 4 . – Este CV se puede enviar a empresas de selección, como la primera vía de que nos contacten, o bien se puede iniciar una tarea de gestión de la red de contactos (Networking). Son muchos los que creen que dominan esta técnica, pero no es así y cometen errores garrafales.  Networking  quiere decir: segmentar el mercado , elaborar un mensaje y preparar una pequeña escenificación para decir cosas con sentido al que nos escuchen , más allá del clásico : ” Tú ya me conoces … ” o “Si sabes de algo … ” Este mensaje es penoso y genera rechazo.

 Foto post3

En todo el proceso el cliente no va nunca solo.

  Siempre cuenta con el acompañamiento del asesor de carreras.

Fase 5. – Si se hacen bien las dos tareas anteriores y alguien nos convoca a una entrevista … debemos superarla! La, mayoría de entrevistas se pierden en los dos primeros minutos, cuando el candidato yo sabe contestar con firmeza la clásica pregunta de “puntos fuertes” y “puntos débiles”.

 

Fase 6. – Éxito en la entrevista e incorporación. El asesor se compromete y sólo cobra la última sesión si el candidato se incorpora.

Guillem Recasens

Recasens&Ros

www.recasens–ros.com

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.